Now playingBAD DAY DANIEL POWTER
On airNON STOP MUSIC 21:00 - 00:00
Listen live on kiss

Όροι Διαγωνισμού Jackpot Song στον 92,9 KISS

Text Size:
  • A
  • A
  • A
By
KISS 929

Όροι Διαγωνισμού Jackpot Song στον 92,9 KISS:

 

1] Διοργανώτρια του διαγωνισμού «Jackpot Song στον 92,9 Kiss» (εφεξής ο «Διαγωνισμός») είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Kiss Ανώνυμη Εταιρεία Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης» και τον διακριτικό τίτλο «KISS ENTRERPRISES», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας, αρ. 85 (εφεξής η «Διοργανώτρια»), και η οποία λειτουργεί και εκμεταλλεύεται τον ραδιοφωνικό σταθμό «KISS FM». Ο Διαγωνισμός διεξάγεται μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού 92,9 Κiss (εφεξής ο «Σταθμός»).

2] Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. που διαμένουν νόμιμα στην Αττική (Ελλάδα), έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας τους και είναι συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας (συμβολαίου ή καρτοκινητής). Διευκρινίζεται ότι ανήλικος χρήστης σύνδεσης δεν μπορεί να συμμετάσχει και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να λάβει το χρηματικό έπαθλο. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι ή απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Διοργανωτή και οι συγγενείς τους μέχρι και β’ βαθμού.

3] Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν μόνο οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη θεωρείται η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον συμμετέχοντα στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, από την ημερομηνία και ώρα έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης του Διαγωνισμού και (δ) δεν προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. H Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση του, τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής.

4] Διαδικασία Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:
4.1. Οι παραγωγοί του Σταθμού ύστερα από κλήρωση καλούν κάθε Δευτέρα πρωί κατά τη διάρκεια των ζωντανών (μη προ-ηχογραφημένων) ραδιοφωνικών εκπομπών, σε τηλεφωνικούς αριθμούς συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, οι οποίοι έχουν προηγουμένως δηλώσει συμμετοχή στο διαγωνισμό «Jackpot Song στον 92,9 Kiss» ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία, δηλαδή στέλνοντας μήνυμα SMS γράφοντας Kiss – κενό - ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54554 (με χρέωση 0,93€/SMS με Φ.Π.Α. πλέον τέλους συνδρομητών κινητής βάσει λογαριασμού), αμέσως μετά τη μετάδοση του «Jackpot Song» και μέχρι πέντε λεπτά από την ώρα μετάδοσης του εκάστοτε επιλεγμένου τραγουδιού. Η κλήρωση των τηλεφωνικών αριθμών γίνεται τυχαία μέσω ηλεκτρονικού-υπολογιστικού συστήματος της Διοργανώτριας, από το δείγμα των ακροατών που έχουν δηλώσει προηγουμένως συμμετοχή. Κάθε αριθμός κινητής τηλεφωνίας μπορεί να υποβάλλει περισσότερες από μία συμμετοχές (SMS).

4.2. Ο ακροατής ή η ακροάτρια πρέπει για να κερδίσουν το έπαθλο να απαντήσουν στον αέρα του ραδιοφώνου την κλήση με τη φράση: «92,9 Kiss - 90's Τo Νow».
4.3. Κάθε κλήση, κατόπιν ενημέρωσης καταγράφεται. Η Διοργανώτρια, εφόσον ενημερώσει και λάβει τη ρητή συναίνεση των συμμετεχόντων, διατηρεί αρχείο καταγεγραμμένων κλήσεων με τους συμμετέχοντες, προς το σκοπό διαφήμισης και εμπορικής προώθησης της Διοργανώτριας ή/και του Σταθμού. Η Διοργανώτρια ορίζει το χρόνο τήρησης του αρχείου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αρχής του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης που επιβάλλει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) 2016/679 και οι προβλέψεις της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας για το χρόνο τήρησης αρχείων. Η Διοργανώτρια ενημερώνει τους συμμετέχοντες ότι θα αναπαράγει κατά τη διάρκεια της ζωντανής ροής του προγράμματος του Σταθμού όλες ή μέρος των κλήσεων που κάνουν οι παραγωγοί προς τους συμμετέχοντες. Δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή στο Διαγωνισμό καλούμενου που δηλώνει ότι επιθυμεί να συμμετάσχει αλλά δεν επιθυμεί να αναπαραχθεί η κλήση του κατά τη διάρκεια της ζωντανής ροής του προγράμματος του Σταθμού.
4.4. Ο συμμετέχων που απαντά επί λέξει: «92,9 Kiss - 90's Τo Νow» κερδίζει χρηματικό ποσό, το ύψος του οποίου ανακοινώνει η Διοργανώτρια μέσω των παραγωγών του Σταθμού, με ποσό εκκίνησης τα 250 ευρώ και έως και 10.000 ευρώ. Το χρηματικό αυτό έπαθλο είναι απολύτως προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται, δεν μετατίθεται χρονικά ούτε ανταλλάσσεται με άλλα δώρα. Σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία ποσά άνω των 1000 ευρώ φορολογούνται με ποσοστό 20%. Ο εν λόγω φόρος και κάθε είδους ενδεχόμενα τέλη και κρατήσεις επιβαρύνουν τον νικητή. [(Άρθρο 58 παρ. 1 περ. ε σε συνδυασμό με άρθρο 60 παρ. 3 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία (ν. 2961/2001)].
4.5. Το όνομα κάθε νικητή ανακοινώνεται ζωντανά κατά τη διάρκεια των εκπομπών καθημερινά εφόσον έχει συναινέσει ρητά προς τούτο.
4.6. Ο αριθμός των νικητών καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού καθορίζεται από τον αριθμό των επιτυχών απαντήσεων που δίνονται καθημερινά.
4.7. Κάθε πρωί Δευτέρας (με την επιφύλαξη η διαδικασία αυτή να μην ακολουθηθεί σε ορισμένες ημερομηνίες ενόψει αργιών, εορτών ή ασθένειας των παραγωγών), οι παραγωγοί του 92,9 Κiss, Ελένη Νικολάου και Αλέξανδρος Μυριώτης θα αναδεικνύουν έναν ακροατή κατά τη διάρκεια της ραδιοφωνικής τους εκπομπής μέσω κλήρωσης από τη λίστα των ακροατών που έχουν δηλώσει συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό. Αν ο καλούμενος – ακροατής απαντήσει λέγοντας τη σωστή φράση επί λέξει: «92,9 Kiss - 90's Τo Νow», τότε θα κερδίσει το ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250€). Ο αριθμός των νικητών και το ύψος των χρηματικών επάθλων καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού με την ως άνω διαδικασία καθορίζεται από τον αριθμό των επιτυχών απαντήσεων που δίνονται.

5] Η Διοργανώτρια ειδοποιεί τον νικητή του Διαγωνισμού περί της νίκης του. Η Διοργανώτρια μπορεί να ζητήσει κάθε επιπλέον στοιχείο που τυχόν κρίνει απαραίτητο για να ταυτοποιηθεί ο νικητής και να αποδειχθεί ότι πρόκειται για τον συνδρομητή της σύνδεσης από την οποία εστάλη η δήλωση συμμετοχής (SMS). Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια θεωρεί ότι όλοι οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό έχουν την νόμιμη έγκριση ή εξουσιοδότηση του συνδρομητή της σύνδεσης από την οποία εστάλη SMS και δε φέρει οιαδήποτε ευθύνη για τη χρήση αυτής από πρόσωπο άλλο πλην του Συνδρομητή. Ο νικητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη αλήθεια, ακρίβεια και ορθότητα των δεδομένων που υποβάλλει (ονοματεπώνυμο – αριθμό κινητού τηλεφώνου κλπ). Εάν από τα στοιχεία αυτά δεν ταυτοποιείται ο νικητής, τότε η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση πληρωμής του χρηματικού επάθλου σε αυτόν.

6] Η πληρωμή του χρηματικού επάθλου γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, που τηρεί ο νικητής σε τραπεζικό ίδρυμα στην Ελλάδα και το οποίο έχει υποδείξει στη Διοργανώτρια κατά τα ανωτέρω.

7] Πριν την πληρωμή του χρηματικού επάθλου ο νικητής πρέπει να προσέλθει στα γραφεία της Διοργανώτριας (Βασ. Σοφίας 85 στο Μαρούσι) και αφού επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο που να πιστοποιεί την ταυτότητά του να υπογράψει τη Δήλωση Αποδοχής Δώρου καθώς και ειδική δήλωση με την οποία συναινεί στη χρήση του ονόματός του και των φωτογραφιών του με σκοπό τη δημοσιοποίηση του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του, διαφορετικά χάνει το έπαθλο. Επίσης χάνει το έπαθλο σε περίπτωση που δεν προσέλθει στα γραφεία της Διοργανώτριας εντός 5 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που ενημερώθηκε για τη νίκη του στον αέρα της εκπομπής. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική τη ευχέρεια, να επαναλάβει την κλήρωση και τη διαδικασία του Διαγωνισμού ή να καλέσει τυχόν αναπληρωματικό συμμετέχοντα που θα έχει αναδειχθεί από την προηγούμενη κλήρωση ή να προσθέσει το ποσό αυτό σε επόμενη νέα κλήρωση.

8] Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται στη διάθεση του δώρου που περιγράφεται στην παράγραφο 4 του παρόντος αποκλειστικά μέσω της ανωτέρω αναφερόμενης διαδικασίας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν φέρει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε λόγο. Η Διοργανώτρια και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη τους δεν ευθύνονται για κάθε τυχόν άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, ηθική βλάβη, δαπάνες και έξοδα του νικητή (ή του αναπληρωματικού νικητή) που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα και καθ΄ οιοδήποτε τρόπο με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, την πιθανή διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση του Διαγωνισμού ή/και με το έπαθλο και τη χρήση του, και δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς τους νικητές ή τρίτους, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το έπαθλο, τη χρήση του ή/και για οιαδήποτε άλλη αιτία. Ακόμη, η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, τρομοκρατικών ενεργειών, ατυχημάτων, πανδημίας, κ.λπ.), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους παρόντες όρους και απαλλάσσεται αζήμια των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

9] H αποδοχή του δώρου συνιστά έγκριση του νικητή για χρήση του ονόματος ή/και των πιθανών φωτογραφιών του με σκοπό τη δημοσιοποίηση των Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του.

10] Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει, αναστείλει, τροποποιήσει, ακυρώσει την διεξαγωγή της προαναφερθείσας διαδικασίας επιλογής, καθώς και να μεταβάλει την ημέρα ή/και την ώρα ή/και τον τόπο αυτής με τροποποίηση των παρόντων όρων και ανακοίνωση που θα καταχωρήσει στην ιστοσελίδα www.kiss929.gr και στην ιστοσελίδα του Ρ/Σ στο Facebook και λοιπά social media. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, αναστείλει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού κατά την κρίση της, καθώς και να μεταβάλλει τους όρους, το έπαθλο, και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό, με ανακοίνωση που θα αναγγείλει μεσω του ραδιοφώνου ή θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα www.kiss929.gr και στην ιστοσελίδα του Ρ/Σ στο Facebook και λοιπά social media.

11] Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό ο συμμετέχων δηλώνει ότι παρέχει τη συναίνεσή του όπως αναφέρεται ανωτέρω κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) 2016/679, των ν. 4624/2019, 2472/1997 και 3471/2006, όπως ισχύουν, σε αρχείο των προσωπικών του δεδομένων επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, φύλο, ημερομηνία γέννησης, ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση κατοικίας) και για την επεξεργασία τους προς το σκοπό διεξαγωγής του Διαγωνισμού και ταυτοποίησης/ενημέρωσης/επικοινωνίας μαζί του εφόσον ανακηρυχθεί νικητής. Οι συμμετέχοντες, εφόσον ανακηρυχθούν νικητές, παρέχουν τη ρητή συναίνεσή τους στη χρήση των στοιχείων τους προς το σκοπό διαφήμισης και εμπορικής προώθησης της Διοργανώτριας ή/και του Σταθμού για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην Πολιτική περί Προστασίας Απορρήτου της Διοργανώτριας που βρίσκεται αναρτημένη στο www.kiss929.gr, χωρίς να γεννάται υποχρέωση της Διοργανώτρια για ειδική ως προς αυτό ενημέρωση ή καταβολή οποιασδήποτε σχετικής αμοιβής ή αποζημίωσης. Σε κάθε περίπτωση τα προσωπικά δεδομένα κάθε συμμετέχοντα θα τηρούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των ατόμων από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως δε, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) ΕΕ 2016/679 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και των τυχόν εκδοθησόμενων βάσει του ως άνω κανονισμού εθνικών νόμων αλλά και των διατάξεων του ν. 2472/1992 και λοιπών συναφών νομοθετημάτων, όπως αυτές ισχύουν σήμερα ή/ και όπως τυχόν τροποποιηθούν στο μέλλον για την προσαρμογή τους στον άνω κανονισμό, για το χρόνο τήρησης αρχείων. Οι συμμετέχοντες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων έχουν δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, ανάκλησης συγκατάθεσης και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και δικαιούνται να ζητήσουν από τη Διοργανώτρια οποτεδήποτε την διόρθωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους από το τηρούμενο αρχείο και διακοπή οποιασδήποτε επικοινωνίας μαζί τους, αποστέλλοντας γραπτή αίτησή τους προς την εταιρεία «Kiss A.E Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης» με διακριτικό τίτλο «KISS ENTRERPRISES», (Βασ. Σοφίας 85, Μαρούσι).

12] Οι παρόντες όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό, όπως εκάστοτε τροποποιούνται και ισχύουν, αποτελούν το σύνολο των όρων διεξαγωγής αυτού και βρίσκονται αναρτημένοι στην σελίδα του «92,9 Κiss» στο Facebook και στην ιστοσελίδα www.kiss929.gr στο άρθρο όπου αναφέρεται ο διαγωνισμός. Για τυχόν διευκρινίσεις ή και πληροφορίες αναφορικά με το Διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί με τη Διοργανώτρια στον τηλεφωνικό αριθμό 210 8050000.

13] Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται και διεξάγεται με διαφάνεια, οι δε παρόντες όροι σχετικά με την οργάνωση και τη διεξαγωγή του είναι δεσμευτικοί.

14] Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό σημαίνει αυτοδικαίως την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων συμμετοχής και των κανονισμών του παιχνιδιού, όπως τυχόν τροποποιηθούν, και συνεπάγεται την πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους, παραιτουμένου του συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων όρων και από τη διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου έναντι της Διοργανώτριας. Επίσης, η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά και ανεπιφύλακτη αποδοχή της απόλυτης εξουσίας του Διοργανωτή να καθορίζει τα αποτελέσματα και να εξάγει τους νικητές. Οι σχετικές αποφάσεις είναι οριστικές και δεν ανακαλούνται, ούτε αναθεωρούνται. 

15] Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από τον Διαγωνισμό αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

 

PAGE TOP

Get in touch with us

Designed, Developed & Hosted by GLOMAN - Powered by Drupal - achecker